Forælder Fondens socialfaglige indsats

Rådgivning for enlige forældre i en sårbar livsposition

Et fleksibelt og handlingsorienteret tilbud med fokus på helheden hos den enkelte familie

Enlige forældre kan kontakte Forælder Fonden, når familien oplever udfordringer, de ikke kan klare alene. Konfliktfyldte partnerbrud med børn i mistrivsel, uenighed om forældremyndighed og samvær, økonomisk sårbarhed og akut boligmangel er typiske eksempler på de emner, som socialrådgivere i Forælder Fonden har hjulpet familier med at navigere, siden organisationen startede arbejdet i 1966. Forælder Fondens indsatser er forebyggende og retter sig særligt mod at styrke forældrene og give trygge rammer om familien – for derigennem at skabe de bedste mulige betingelser for børnene at vokse op i.

Rådgivningen er ingen undtagelse. Vores erfarne team møder hver dag nye forældre, og hjælper dem til at genfinde overblikket, forstå egne rettigheder og muligheder og sætte ind netop der, hvor man kan gøre den største forskel for familiens situation. Rådgivningen tilbydes uden rigide grænser for, hvad den enkelte kan bede om hjælp til – eller hvor længe.

Vi er der for forældrene, så de kan være der for deres børn.

Alene med børn

Rådgivningstilbuddet er åbent for enhver mor eller far, der er alene med sine børn, hvor enten forælder og/eller børn bærer præg af en eller flere sårbarheder. Der er således ingen begrænsninger i form af specifikke emner eller udfordringer, og både familier med akutte og mere længerevarende problemer kan få hjælp i rådgivningen. Kun forældre med problemer eller fravær af egne ressourcer i et omfang, der placerer dem i målgruppen for en specialiseret indsats i et kommunalt voksenteam (fx pga. misbrug), falder udenfor Forælder Fondens rådgivningsstilbud.

Den bredde målgruppe er valgt af særligt to årsager. For det første viser både vores mangeårige erfaring samt viden om brugerne, at familierne har brug for hjælp til mange forskellige typer af udfordringer. En akut boligkrise i kølvandet på et kompliceret partnerbrud, eller sorgen over et barn, der bliver mobbet oveni bekymringerne om en voksende gæld; situationerne er væsensforskellige, men begge risikerer at skade familierne socialt, hvis de efterlades alene uden ressourcerne til selv at tage hånd om problemerne.

Forælder Fondens indsatser har dermed et klart forebyggende sigte. Vi skal møde familierne så tidligt som muligt, så de har flest mulige ressourcer at byde ind med i et rådgivningsforløb, og før problemerne har låst sig fast. Begge dele gør det nødvendigt at åbne tilbuddet for den brede målgruppe, så enlige forældre altid har et sted at henvende sig, når de er kørt fast. Dette skal desuden ses i sammenhæng med det faktum, at der er et fravær af dedikerede tilbud til målgruppen generelt. Sammen med andre forældre, der oplever sociale vanskeligheder, holder de enlige sig tit fra at kontakte offentlige indsatser og sociale aktører, indtil familiens udfordringer har vokset sig meget store. Et stærkt socialt tilbud til den samlede målgruppe af enlige uden større restriktioner er derfor helt afgørende.

Principper for indsatsen

Forælder Fondens rådgivning er funderet i få men afgørende principper, som tilsammen sætter rammen omkring de forløb, vi tilbyder familierne. Rådgivningen skal fremme empowerment af enlige forældre, og enhver rådgivningsindsats afdækker først familiens situation ud fra en helhedsorienteret tilgang.

Et forløb med fokus på empowerment medfører, at rådgivningen arbejder målrettet på at styrke forældrenes oplevelse af kontrol og ejerskab over tilværelsen. Forældrenes egne ressourcer, fokus og drømme er i centrum for samtaler og valg af handlinger, suppleret af rådgiverens faglige viden og vurderinger. Rådgivningen skal dermed både hjælpe forælderen til at finde en ønsket retning, og ved at forfølge denne sammen med rådgiveren vokser forælderen i erkendelse, indsigt og selvforståelse – og dermed i evnen til at handle med kraft og tro på sig selv fremover. Et empowerment-styret forløb skal således fungere som hjælp til selvhjælp, og give magten over tilværelsen tilbage til forældre, som ofte kæmper med at føle sig i kontrol over både familiens aktuelle situation og fremtid.

Rådgivningen anvender desuden en helhedsorienteret tilgang. Dette betyder, at der forud for hvert forløb gennemføres en tilbundsgående analyse af familiens situation med afsæt i et socialfagligt helhedssyn. At arbejde helhedsorienteret indebærer at rådgiveren tager udgangspunkt i de problemområder som har betydning for familiens samlede situation og som har størst betydning for familien. I Forælder Fonden deles de op i syv overordnede livsområder. Områderne afdækkes og prioriteres med henblik på at lave en handleplan for familien. I modsætning til mere afgrænsede indsatser anlægges der dermed et bredere perspektiv på familiens vanskeligheder og behov, som ikke begrænses til bestemte indsatsområder som fx beskæftigelse eller specifikke sociale problemer.

Endelig er Forælder Fondens rekruttering af rådgivere begrænset til medarbejdere med et højt socialfagligt niveau kombineret med betydelig erfaring med rådgivning af udsatte og sårbare målgrupper i enten offentlige eller civilsamfundsbaserede indsatser. Den krævende rekrutteringsprofil sikrer høj kvalitet i rådgivningstilbuddet, og er bl.a. også grundlag for, at den store grad af frihed i tilrettelæggelse af de konkrete rådgivningsforløb kan håndteres af teamets medlemmer.

Samlet set resulterer dette i en rådgivningsfilosofi, som sikrer, at et forløb altid har forældrenes egne ressourcer og ønsker som omdrejningspunkt, og at samspillet mellem forælder og rådgiver yderligere styrker disse ressourcer over tid. Rådgiverne frigives samtidig til at sætte deres faglighed og personlige kapacitet mest muligt i spil til gavn for familierne, hvilket bidrager til at styrke motivation og trivsel i rådgiverteamet.

”Forælder Fonden har givet min søn og jeg mere end hvad jeg selv havde mulighed for at give os. Vi er styrket i vores relationer og har genfundet mere glæde i vores hverdag. Vi var klar til at komme ud i den store verden med et bredt smil på læberne ”- Vania.

 

De mennesker vi har mødt gennem kollegiet har betydet rigtig meget for vores udvikling. Jeg har kunnet spejle mig i de andre forældre der bor her og ikke føle skam over at være alenemor til to små børn” – Sabrina.

@foraelderfonden

Ilva har været så søde at donere sofaer, borde og andre fine møbler til Forælder Fonden.

Denne sofa, som Ilva bl.a. har doneret, står nu i en af vores 42 akutboliger, hvor en mor og hendes to børn netop er flyttet ind. De stod uden møbler, så en donation som denne har skabt stor glæde og gavn. Da den ældste pige så sit nye hjem med bl.a. den nye sofa udbrød ud ”wow hvor er her smukt” og var et stort smil😊

Forælder Fonden takker mange gange Ilva for den fine donation af møbler, som vores beboere i vores akutboliger virkelig værdsætter højt🙏

Du kan læse mere om, hvordan Forælder Fonden hjælper sårbare enlige forsørgere i en udsat livsposition på: www.foraelderfonden.dk

#forælderfonden #tak #ilva #gratisrådgivning #enligforælder #børn #skilsmisse #trivsel #ensomhed #kommunen #vold #rådgivning #hjemløshed #livssituation #sårbar
...

Får du ikke den hjælp, som du har brug for i Familieretshuset?

”Sarah lytter til mig. Hun beder også sin kollega, Kasper, om at lytte. Mødet hos kommunen skal jeg ikke være så bekymret for. Det er ret standard. Kasper tager med som bisidder, og vi kan snakke sammen om, hvordan jeg skal tale med sagsbehandleren. Og jeg har rettigheder! Jeg har ret til at få hjælp, hvis børnene ikke vil se ham, og ret til at klage over Familieretshusets afgørelse. Forælder Fonden kan hjælpe mig med det hele. Et skridt ad gangen”

Forælder Fonden møder enlige forældre, der aldrig har fået den hjælp de burde. Forældre der ikke føler sig hørt i kommunen og Familieretshuset. Forældre der er fyldt af en håbløshed og som ikke kender deres rettigheder.

Har du brug for hjælp så kontakt Forælder Fonden på www.foraelderfonden.dk.

Vi er der for dig, så du kan være der for dit barn ❤️

#forælderfonden #rådgivning #enligforælder #alenemedbørn #ensomhed #stress #hjemløshed #konflikt #skilsmisse #bedrebørneliv #trivsel #vold #samlivsophør #familieretshuset #kommunen #børn #familie #netværk #sårbarlivssituation
...

60.000 enlige forældre er i risiko for social udsathed!

Forælder Fonden blev startet i 1966 af journalist og ildsjæl Lis Møller under navnet Boligfonden For Enlige Mødre. En organisation der i begyndelsen kæmpede kampen for mødrene. I dag hjælper Forælder Fonden både enlige mødre og fædre.

I Danmark findes der 190.000 eneforsørgere, hvoraf 60.000 er i risiko for social udsathed. 8.000 kan allerede karakteriseres som værende udsatte.

Lange ventetider hos Familieretshuset og kommunen gør, at mange sårbare enlige forældre, der står i en udsat livssituation, ikke får den hjælp, som de har brug for.

Forælder Fonden tilbyder en længevarende forebyggende indsats, som sigter mod at øge familiens modstandskraft, mentale sundhed, og følelsen af ejerskab over eget liv for derigennem at skabe et bedre børneliv.

Del gerne dette opslag, så vi kan nå ud til endnu flere 🙏

#forælderfonden #rådgivning #enligforælder #alenemedbørn #ensomhed #stress #hjemløshed #partnerkonflikt #skilsmisse #bedrebørneliv #trivsel #vold #samlivsbrud #kommunen #familie #manglendenetværk #sårbarlivssituation
...

Kender du Forælder Fonden?

Forælder Fonden kæmper for den sårbare enlige forælder, der befinder sig i en udsat livssituation.
Vi tilbyder en længevarende forebyggende indsats, som sigter mod at øge familiens modstandskraft, mentale sundhed, og følelsen af ejerskab over eget liv for derigennem at skabe et bedre børneliv❤

Vi tilbyder bl.a. rådgivning omkring:
- Samlivsophør præget af konflikt
- Vold (i alle former)
- Hjemløshed
- Svag økonomi
- Manglende netværk
- Fysisk helbred
- Trivsel, stress, ensomhed
- Evt. sag i kommunens familieafsnit

Del gerne dette opslag, så vi kan nå ud til endnu flere 🙏

#forælderfonden #rådgivning #enligforælder #alenemedbørn #ensomhed #stress #hjemløshed #konflikt #skilsmisse #bedrebørneliv #trivsel #vold #samlivsophør #kommunen #familie #netværk #sårbarlivssituation
...

Hos Forælder Fonden kæmper vi for den sårbare enlige forælder, der befinder sig i en udsat livssituation.

Vi tilbyder en længevarende forebyggende indsats, som sigter mod at øge familiens modstandskraft, mentale sundhed, følelsen af ejerskab over eget liv for at skabe et bedre børneliv❤️

Vi tilbyder bl.a. rådgivning omkring:
- Samlivsophør præget af konflikt
- Samværskonflikt ml. forældrene om børn eller andre fysiske, psykiske eller sociale udfordringer
- Vold (i alle former)
- Hjemløshed
- Svag økonomi
- Ensomhed
- Manglende netværk
- Fysisk helbred
- Trivsel
- Stress
- Evt. sag i kommunens familieafsnit

Tryk på “Følg” knappen, hvis du vil vide mere om vores arbejde.
...

Forælder Fonden hjælper enlige forældre i en sårbar livsposition.

Hos Forælder Fonden styrker vi forældrene og giver trygge rammer om familien – så børnene får de bedst mulige betingelser at vokse op i ❤️

Vi giver bl.a. rådgivning inden for:

• Samværskonflikt ml. forældrene om børn eller andre fysiske, psykiske eller sociale udfordringer
• Vold (i alle former)
• Hjemløshed
• Ensomhed
• Sag i kommunen og Familieretshuset

Har du brug for hjælp, så udfyld kontaktformularen via link i bio, så kontakter en af vores dygtige og erfarne rådgivere dig.

Vi hjælper dig, så du kan være der for dit barn ❤️

📸 @pamelakopenhagen

#forælderfonden #raadgivning #hjælp #enligmor #enligfar #københavn #økonomi #vold #ensomhed #nærvær
...

Gør en forskel på Fars dag 😊

Støt med 200 kr. på MobilePay til 494529.
Alle donationer er værdsat ❤️
Del gerne dette opslag.

Vidste du at,
• mænd ofte rammes hårdere, når de bliver skilt, rammes af psykisk sygdom eller bliver arbejdsløse
• mange enlige fædre lever i ensomhed, isoleret og uden netværk
• mænd ofte er dårligere til at række ud efter hjælp end kvinder er

I Forælder Fonden hjælper vi alle enlige forsørgere, uanset køn, som har brug for hjælp. Vi giver bl.a. gratis rådgivning og hjælp inden for:
• Skilsmisse
• Samvær
• Boligsøgning og/eller hjemløshed
• Partnervold
• Rettigheder og regler
• Ensomhed

Har du brug for hjælp, så kontakt os via link i bio, så vi kan aftale en tid til en uforpligtende samtale med en af vores dygtige rådgivere.

Glædelig fars dag❤️

#farsdag #far #forælderfonden #støt #hjælp #ensomhed #alenefar #enligfar #rådgivning
...

❤️ FARS DAGS KONKURRENCE ❤️

Vind denne smukke og helt unikke håndlavet nøglering fra @fairknit til din far. Vi er så heldige, at @fairknit har doneret 3 stk., som vi må give til en heldig vinder ❤

Hos Forælder Fonden hjælper vi alle enlige forældre, der er havnet i en sårbar livsposition, med gratis rådgivning, akutbolig, netværk og fællesskab🏡💵🤝🏼

Med en donation på 200 kr. hjælper du os til at blive godkendt efter ligningslovens §8A. SKAT kræver, at mindst 100 personer donerer et engangsbeløb på 200 kr., hvis vi skal have mulighed for at søge flere midler 🙏🏻

For at deltage skal du:
✨ Donere 200 kr. MobilePay 494529
✨ Fortæl os hvorfor din far skal have denne lækre nøglering fra @fairknit i kommentarfeltet 👇🏻

Du kan få skattefradrag for donationer til os. Skriv din mail i kommentarfeltet i MobilePay, så kontakter vi dig 😘

❤️ Vi udvælger den bedste kommentar på søndag den 5. juni kl. 20.00. Vinderne får besked her på postet ❤️
______________________________
Præmien kan ikke ombyttes til kontanter.
Denne konkurrence er hverken støttet, sponsoreret eller associeret med Instagram.

#farsdag #farsdagsgave #fairknit #støt #forælderfonden #gørenforskel #far
...

Sæt grænser for dig selv, hvis du har brudt med en voldelig partner 🙅‍♀️🙅‍♂️ Efter et brud med en voldelig partner er situationen nemlig ofte vanskelig.

Du skal her tage hensyn til din egen psykiske og fysiske sikkerhed og samtidig tænke på jeres barn, der har en relation til og ofte også samvær med den anden forælder 🙏

Hvis din partner forstætter med at være voldelig, selvom du forsøger at være neutral og saglig, er det vigtigt, at du siger fra og sætter en grænse. Hvis f.eks. tonen over telefonen bliver grov, eller du bliver truet, så må du lægge på og fortsætte dialogen over mail.

Hos Forælderfonden sidder vores dygtige socialrådgivere klar, hvis du har brug for rådgivning og støtte efter et voldeligt forhold ❤️

#forhold #ensom #udsatte #nærhed #alene #alenemor #alenefar #hjælp #rådgivning #forælderfonden
...

Danmark har en af de højeste andele af enlige forældre i EU 💔 Hos over 24% af de danske børnefamilier er der nemlig kun én forælder.

Det svarer til 187.443 husstande ud af de i alt 757.773 husstande med børn i Danmark.

Hos Forælderfonden støtter og rådgiver vi enlige forældre, så der er overskud til sig selv og børnene 👨‍👦‍👦

#borger #enlig #forælder #forælderfonden #forælderskab #forælderliv #enligmor #enligfar #børn #morlivet #farlivet #livetmedbørn #livetmedbarn

(Kilde: Danmarks Statistik)
...

Her er vores Boligkoordinator Anne 🙂

Anne har lige rundet et skarpt hjørne og er blevet 60 år 🥳
Anne er ekstra glad, for hun har fået en flot og farverig tunika, som en af vores søde beboer i en af vores 42 førstehjælpslejligheder har syet til Anne i anledning af Annes store dag.
Simpelthen så rørende❤

Anne står for alt det praktiske og administrative omkring vores førstehjælpslejligheder. Det er alt fra ind- og udflytninger, informere nye beboere om deres kommende førstehjælpslejligheder, koordinere vores frivillige handymænds arbejdsopgaver og meget meget mere.

Vi ønsker Anne et stort tillykke med fødselsdagen! 🤩

#forælderfonden #fødselsdag #60år #tillykke #rådgivning #hjælp #gørenforskel
...

© 2020 Forælder fonden
Støt