Vi anvender cookies på dette website. Acceptér eller læs om vores persondatapolitik her 

Guide til hjælp og støtte under Corona krisen

(English below)

I disse coronatider er tingene ikke helt som de plejer at være. Vi har derfor lavet en lille guide til jer om, hvilken hjælp I kan få fra de offentlige myndigheder og sociale hjælpeorganisationer, og hvordan I kommer i kontakt med dem. Vi har taget udgangspunkt i den hjælp, som enlige forældre typisk efterspørger i samtaler med os i Forælder Fonden. I er selvfølgelig også stadigvæk velkomne til at kontakte os. Vores telefoner er åbne mandag-fredag i tidsrummet 10-14. Vi har som de nedenfor nævnte myndigheder og organisationer lukket for fysiske samtaler og møder. Dette med undtagelse af Familieafdelingerne, hvor der i særlige tilfælde kan være muligt med fysisk fremmøde.

Familieretshuse

Familieretshuse kan kontaktes telefonisk på 70 56 70 00 og skriftligt via din digitale postkasse i e-boks eller borger.dk. Er det ikke muligt for dig at kontakte dem digitalt, så kan der sendes mail til post@familieretshuset.dk eller almindeligt brev til:

Familieretshuset
Storetorv 10
6200 Aabenraa

Familieretshuset gennemfører stadigvæk skriftlig sagsbehandling i de sager, hvor det er muligt, og forbereder sager, som skal afgøres ved domstolene. Familieretshuset modtager, visiterer og vurderer stadig alle ansøgninger.

Har I en sag i Familieretshuset, kan den blive påvirket af den omfattende nedlukning Danmark lige nu oplever. Herunder er et uddrag af, hvad Familieretshuset selv skriver på sin hjemmeside, perioden er nu forlænget til og med 13 april:

Familieretshuset følger Statsministeriets anbefalinger om at minimere al offentlig aktivitet for at begrænse smitte med COVID-19 og har derfor aflyst alle borgermøder. Der er samtidig begrænsede muligheder for telefonisk kontakt med Borgerinformation. I mellemtiden forsøger vi at vejlede bedst muligt her på hjemmesiden.

Familieretshuset gennemfører stadigvæk skriftlig sagsbehandling i de sager, hvor det er muligt, og forbereder sager, som skal afgøres ved domstolene. Familieretshuset modtager, visiterer og vurderer stadig alle ansøgninger.

Har I en sag i Familieretshuset, kan den blive påvirket af den omfattende nedlukning Danmark lige nu oplever. Herunder er et uddrag af, hvad Familieretshuset selv skriver på sin hjemmeside, perioden er nu forlænget til og med 13 april:

Familieretshuset følger Statsministeriets anbefalinger om at minimere al offentlig aktivitet for at begrænse smitte med COVID-19 og har derfor aflyst alle borgermøder. Der er samtidig begrænsede muligheder for telefonisk kontakt med Borgerinformation. I mellemtiden forsøger vi at vejlede bedst muligt her på hjemmesiden.

Jobcentre

Langt de fleste offentlige ansatte i kommunerne arbejder hjemme. Har du i forvejen en sag i et Jobcenter, skal du blot kontakte din sagsbehandler, mentor eller lignende telefonisk eller på mail. 

Vær opmærksom på at beskæftigelsesindsatsen suspenderes i en midlertidig periode. Det vil sige, at alle planlagte samtaler aflyses, aktiveringstilbud sættes i bero, og der bliver ikke igangsat nye tilbud. Det betyder også, at du i den kommende tid ikke skal leve op til kravet om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og at du fastholder din økonomiske ydelse som hidtil.

Bliver du uheldigvis ledig under corona krisen, skal du melde dig ledig på Jobnet. Vi anbefaler, at du samtidig tager kontakt til dit konkrete Jobcenter telefonisk eller ved at sende en mail, digital post eller et fysisk brev. Du skal sikre dig, at det bliver noteret eller at du får en bekræftelse på, at din henvendelse er modtaget.


Familieafdelingerne

Som sagt arbejder langt de fleste offentlige ansatte i kommunerne hjemme. Har du i forvejen en sag i en Familieafdeling, skal du blot kontakte din sagsbehandler eller anden kontaktperson telefonisk eller på mail. 

Har du ikke en sag i Familieafdelingen men har brug for hjælp derfra, så orienter dig på din kommunes hjemmeside om, hvordan du skal komme i kontakt med dem. Det er nemlig lidt forskelligt, hvad du skal gøre afhængig af den kommune du bor i.

Mødrehjælpen

Mødrehjælpen har oprettet en akutlinje med rådgivning på telefon og chat er åben, al anden rådgivning og frivillige tilbud er lukket. Alle forældre såvel fædre som mødre kan kontakte Mødrehjælpen. Link til kontaktoplysninger og åbningstider:

https://moedrehjaelpen.dk/holdepunkt/akutlinje/


Børns Vilkår

Børnetelefonen og Forældre Telefonen er fortsat åbne for henvendelser. Forældre Telefonen tilbyder rådgivning til alle forældre og pårørende der har spørgsmål som omhandler børn.

Link til telefonnumre og åbningstider:

https://bornsvilkar.dk/?gclid=EAIaIQobChMIot23roqm6AIVHsayCh2GgQ80EAAYASAAEgJDf_D_BwE

På børns vilkårs hjemmeside er der også gode råd til, hvordan man kan tale med sine børn om corona:

https://bornsvilkar.dk/gode-raad-saadan-taler-du-med-boern-om-coronavirus/


Økonomirådgivning

Dansk folkehjælp

Den økonomiske rådgivning under Dansk folkehjælp tilbyder deres hjælp flere steder i landet. 

Kontaktoplysninger: telefon 70 220 230, mail: post@folkehjaelp.dk.

Tænk

Det vil fortsat være muligt at blive rådgivet over telefon og mail og du vil fortsat kunne henvende dig via hjemmesiden og komme på venteliste til at blive rådgivet.

Den telefoniske rådgivning træffes i åbningstiden på 25 56 00 33 og du kan stille spørgsmål til os på mail gaeld-raad@fbr.dk

 

Juridisk bistand

Borgerretshjælpen i København og Københavns retshjælp har lukket for nye henvendelser.

Den sociale retshjælp er landsdækkende og kan kontaktes på 7020 9330.

SR-bistand kan kontaktes pr. mail srb@sr-bistand.dk.

Den mobile retshjælp i Århus kan kontaktes på 7211 9077 og mail@mobilretshjaelp.dk


ENGLISH

A guide for help and support during the Corona crises. 

In these Corona times things are not quite as they used to be. We have therefor made a small guide for you on what kind of help you can get from public authorities and social aid organizations, and how to get in touch with them. We have based our guide on the kind of help that single parents usually ask about when they meet with us in Forælder Fonden. You are of course still welcome to contact us. Our telephones are open Monday-Friday from 10-14. We, like the authorities and organizations listed below, have stopped meeting with people in person. This is with the exception of the Municipal Family Departments (Familieafdelingerne), where physical attendance may be possible in special cases.


Familieretshuset (The Agency of Family Law)

The Agency of Family Law can be contacted by phone on 72 56 70 00 and in writing via your digital mailbox in www.eboks.dk or www.borger.dk. If it is not possible for you to contact them through the digital mailbox then you can send a mail to post@familieretshuset.dk or an ordinary letter to: 


Familieretshuset
Storetorv 10
6200 Aabenraa


If you have a case in the The Agency of Family Law, it may be affected by the extensive shutdown Denmark is currently experiencing. Below is an excerpt of what The Agency of Family Law itself writes on its website, the period has now been extended until 13 April:

The Family Court follows the Prime Minister's recommendations to minimize all public activity to limit infection with COVID-19 and has therefore canceled all meetings with citizens. At the same time, there are limited opportunities for telephone contact with Citizen Information (Borgerinformation). In the meantime, we try to provide the best possible guidance here on the website.


Job Centers

The vast majority of public employees in the municipalities (kommuner) work at home. If you already have a case at a Job Center, simply contact your caseworker or mentor by phone or email.

Bear in mind that all employment efforts are suspended for a temporary period. This means that all scheduled calls are canceled, activation offers for you are put on hold and no new offers are initiated. This also means that while the situation persists, you will not have to be available to the labor market and that you will maintain your financial benefit as before.

If you lose your job during the corona crisis, you must register at jobnet.dk. We recommend that you also contact your specific Job Center in your municipality (kommune) by phone or by sending an email, digital mail or a physical letter. You must ensure that you receive confirmation that your inquiry has been received.

 

Familieafdelingen (Municipal Family Department) 

As mentioned, the vast majority of public employees in the municipalities work from home. If you already have a case in a Family Department, simply contact your caseworker or other contact person by phone or email.


If you do not have a case in the Family Department but need help from them, then inform yourself on your municipality's website on how to get in touch with them. It varies a bit depending on the municipality you live in.


Mødrehjælpen (Mother’s aid)

The Mother’s aid has created an emergency telephone line and chat, that is open, but all other counseling and voluntary offers are closed. Both mothers and fathers can contact Mødrehjælpen. Link to contact information and opening hours:

https://moedrehjaelpen.dk/holdepunkt/akutlinje/Børns Vilkår (Support organization for children and parents)

The Children's Helpline and the Parents Helpline remain open for inquiries. The Parents Helpline offers counseling to all parents and relatives who have questions about children.

Link to phone numbers and opening hours:

https://bornsvilkar.dk/?gclid=EAIaIQobChMIot23roqm6AIVHsayCh2GgQ80EAAYASAAEgJDf_D_BwE

Their website also offers tips on how to talk to your children about the Corona Virus:

https://bornsvilkar.dk/gode-raad-saadan-taler-du-med-boern-om-coronavirus/


Financial counseling


Dansk folkehjælp (The Danish Economic Aid)

The Danish Economic Aid offers counseling in several parts of the country.

Contact information: phone 70 220 230, mail: post@folkehjaelp.dk.


Tænk (Think)

It will still be possible to get counselling by phone and mail and you will continue to be able to contact them through their website and get on a waiting list for counseling. 

They have telephone counseling during their opening hours on tel: 25 56 00 33 and you can ask them questions by email at gaeld-raad@fbr.dk.Legal assistance


Borgerretshjælpen i København (The Civil Rights Aid in Copenhagen) og Københavns retshjælp (Copenhagen Legal Aid) have closed for new inquiries.

Den sociale retshjælp (The Social Legal Aid) is nationwide and can be contacted on 7020 9330.

SR-bistand (SR-assistance) can be contacted by email at srb@sr-bistand.dk.

Den mobile retshjælp (The mobile legal aid) in Aarhus can be contacted on 7211 9077 and mail@mobilretshjaelp.dk.

 
 
Forælder Fonden | Schleppegrellsgade 8, kld. | 2200 København N | Telefon 35 83 68 86 | Telefax 35 83 88 02 | mail@foraelderfonden.dk| Følg os på Facebook Forælder Fonden på Facebook